تور آنتالیا نوروز 11402 (هارمونی)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,815,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
41,709,850 تومان 40,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,511,850 تومان 53,895,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,885,450 تومان 29,015,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,115,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,615,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
43,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
45,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,645,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
51,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
53,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,265,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
82,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,845,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
89,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX