آفر تور آنتالیا نوروز 1402 - کامل

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,943,800 تومان 49,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,046,900 تومان 27,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,044,700 تومان 18,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY BY POOL 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : INFINITY BY POOL
2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
18,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX