آفر تور آنتالیا نوروز 1402 - کامل

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
40,674,700 تومان 39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,003,800 تومان 51,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,106,900 تومان 29,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,104,700 تومان 20,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : FAMILY 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : INFINITY BY POOL 4 PAX
2 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : INFINITY BY POOL
2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX