تور آنتالیا 24 و 25 فروردین

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,838,700 تومان 18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
109,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا فروردین 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه فروردین 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX