تور آنتالیا 01 اردیبهشت 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,266,700 تومان 45,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,763,000 تومان 22,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات : jade room
2 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
117,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX