تور آنتالیا 28 و 29 اردیبهشت

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
49,944,700 تومان 48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,115,700 تومان 64,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,106,000 تومان 30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
131,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
197,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
133,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
199,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
155,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
234,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423


6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX