تور آنتالیا 14 و 15 اردیبهشت

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,360,700 تومان 55,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,866,000 تومان 22,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
gift

با رزرو این هتل عوارض خروج اعضای تور توسط آژانس ابراساپرواز به عنوان هدیه پرداخت میگردد.

2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : sea side view
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : luxury land
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : آبگرم
2 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
65,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
176,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
150,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
232,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX