تور آنتالیا 15 ، 16 و 17 تیر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:10
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:40
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : SEA
2 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
198,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
153,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
234,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
156,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
239,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
200,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
309,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09129234563
تلفن پشتیبانی : 09129638423

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX