تور آنتالیا پرواز ترکیش مرداد

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
196,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
163,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
195,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
190,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
122,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
202,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
191,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
138,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
207,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
80,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
146,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
270,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
152,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
256,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
163,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
290,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
92,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
193,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
374,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
107,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
279,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
510,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
150,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX