تور آنتالیا 01 الی 05 شهریور

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
156,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
134,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
104,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
171,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
135,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
225,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
135,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
215,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
79,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
152,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
270,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
155,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
288,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
155,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
261,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
178,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
319,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
100,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
256,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
467,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
139,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX