تور آنتالیا 01 الی 05 شهریور

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات : club room
2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
136,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
182,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
119,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
178,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
134,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
134,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
214,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
151,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
269,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
86,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
154,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
287,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
154,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
260,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
177,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
318,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
99,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
255,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
466,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
138,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX