تور آنتالیا 19 شهریور 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
82,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
123,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
92,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
194,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
193,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
170,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
120,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
187,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
128,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
220,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
140,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
213,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
88,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
149,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
252,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
93,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
153,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
247,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
95,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
172,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
329,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
113,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
260,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
462,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
148,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX