تور آنتالیا 29 شهریور الی 02 مهر

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : مجرد
2 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
89,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
94,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
159,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
184,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
169,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
113,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
192,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
192,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
142,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
246,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
209,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
374,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
117,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت هواپیما
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا تابستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش از طریق آدانا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.190.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تتلفن پشتیبانی : 09125887057
تتلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09208575650
تلفن پشتیبانی : 09129638423
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX