آنتالیا 24 ،25، 26 اسفند - 10 و 11 فروردین

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 4 نفره ( 2 بزرگسال همراه با 2 کودک )
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : اتاق استاندارد 4 نفره 2 بزرگسال + 2 کودک
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
41,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : استاندارد
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : سوپریور رو به دریا
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات : suite swim up 4 pax
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
138,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : luxury lagoon suite
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات : deluxe infinity room
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
139,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی رایگان
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا نوروز 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX