تور آنتالیا بهمن 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 05:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:59
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : DLX
2 تخته (هرنفر)
52,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات : LAGOON SUITE
2 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,490,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
3 بیمه مسافرتی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا زمستان 1402 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان 1402+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.ص
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
تلفن شرکت : 02188974787 - 02157737
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607 6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX