تور آنتالیا 07 اردیبهشت پرواز پگاسوس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 10:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 13:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,900,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
39,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
129,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
109,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX