تور آنتالیا پرواز ترکیش 28 اردیبهشت

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
98,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
135,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
101,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
164,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
106,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
147,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
134,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
224,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
78,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
142,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
202,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
147,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
85,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
168,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
286,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
96,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX