تور آنتالیا پرواز ترکیش 04 خرداد

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
68,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
78,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
100,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
145,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
103,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
146,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
106,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
107,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
154,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
157,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
166,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
124,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
195,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
145,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
243,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
159,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
241,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
84,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
162,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
231,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
93,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
183,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
312,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
103,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX