تور آنتالیا 10 و 11 خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 02:55
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 21:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
73,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
63,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
77,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : اتاق استاندارد
2 تخته (هرنفر)
79,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : استاندارد
2 تخته (هرنفر)
81,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
117,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس
2 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات : دلوکس رو به دریا
2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
124,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
153,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
152,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
110,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
177,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
180,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
114,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
115,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
186,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
69,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
129,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
211,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
76,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
150,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
250,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
87,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
2 تخته (هرنفر)
201,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
341,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
112,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس
2 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
3 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
4 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا بهار 1403 از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه نوروز 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز پگاسوس + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا  
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607

6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX