تور آنتالیا پرواز ترکیش تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 04:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ترکیش ترکیش
 • Economy
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
 • ساعت سفر 23:00
 • مدت سفر 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
95,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
107,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
118,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
77,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
80,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
81,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
82,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
86,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
150,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
54,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
155,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
144,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
126,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
148,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
98,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
161,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
100,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
102,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
165,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
62,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
151,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
175,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
162,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
172,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
149,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
107,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
174,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
64,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
183,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
114,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
196,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
68,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
72,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
167,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
119,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
179,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
127,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
210,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
74,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
129,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
225,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
75,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
132,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
219,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
77,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
141,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
212,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
156,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
263,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
90,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
195,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
332,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
109,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
200,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
342,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
112,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
214,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
367,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
118,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
2 تخته (هرنفر)
345,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
603,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
184,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو آنلاین
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل 06 شب و 07 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )
2 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
3 راهنمای فارسی ز بان ( تور لیدر )
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت هواپیما
ردیف مدرک
1 پاسپورت با 06 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فراز نمینی 09125887057
2 پیمانه مقدم 09351434848
3 فرامرز جعفریان 09121393624
4 علی نجفی 09208575650
توضیحات‌
تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان 1403+ بهترین هتل های 5 ستاره + پرواز ترکیش + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس ابرآسا پرواز
هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.
*** نرخ کودک دوم با کانتر فروش چک شود ***
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس ابرآسا پرواز در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد. 
تلفن تماس : 02157738 .
تلفن پشتیبانی : 09121393624
تلفن پشتیبانی : 09351434848
تلفن پشتیبانی : 09125887057
تلفن پشتیبانی : 09027777607
6LfXPeMiAAAAABP2k6B5_uJpRxcVxQU_eWzl_CSX